Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

„Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място.“
William Ford Jr., Chairman, Ford Motor Co.

Програмата за социална отговорност и устойчиво развитие на ИНТЕРЛАНГ съчетава ценностите, заложени в политиката на компанията, със стремежа да бъдем от полза на широк кръг от хора, като излезем извън рамките на тясно професионалните си взаимоотношения и ангажименти.

Ценностите, които ИНТЕРЛАНГ следва при провеждане на своята политика за социална отговорност, са:

  • доверие
  • отговорност
  • съпричастност
  • партньорство
  • доброволчество.

Един от основните елементи на фирмената ни политика е осигуряването на подходяща работна среда, което дава възможност на служителите да изявят пълноценно своя потенциал и повишава мотивацията си. При подбора на офис сътрудници, както и на преводачи, редактори и технически персонал на свободна практика следваме принципа на насърчаване на равните възможности и многообразието, като осигуряваме условия за недопускане на дискриминация. Стремим се да създаваме, поддържаме и усъвършенстваме отворена и приобщаваща работна среда, която зачита човешкото достойнство и осигурява равни възможности.

Екологичната отговорност е друг аспект на политиката на ИНТЕРЛАНГ. Работата в офиса е организирана така, че употребата на хартия е сведена до минимум чрез оптималното използване на електронни средства за пренос и обработка на информация. Освен това се грижим веднъж месечно използваната хартия да бъде изпращана за рециклиране.

 
ПАРТНЬОРСТВА

SU-logoИНТЕРЛАНГ е партньор на СУ „Климент Охридски“. Сътрудничеството ни с най-престижното висше учебно заведение е проява на новаторски подход, които има за цел да изгради мост между бизнеса и академичните среди и да направи по-лесна и по-успешна бъдещата реализация на младите специалисти.

В рамките на това партньорство са няколко съвместни прояви:

Лекция на управителката на ИНТЕРЛАНГ г-жа Цецка Радева пред студентите от магистърска програма „Превод“ на ФКНФ (2012);

Участие на ИНТЕРЛАНГ с фирмен щанд на форума „Златната ябълка на успеха – Дни на кариерното развитие“, организиран от кариерния център на СУ (2013);

Съвместен проект на БАППА и ФКНФ на тема: „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на преводачески услуги, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“ (2013–2014). Проектът се реализира с финансовото съдействие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Член на екипа по управление на проекта е г-жа Цецка Радева, а екипът на ИНТЕРЛАНГ ще бъде домакин на стажове за студенти. 


БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Maria's-world logo

ИНТЕРЛАНГ е партньор на Фондация „Светът на Мария“, като за периода от създаването й до откриването на Дневен център за обучение в трудови умения за хора с интелектуални затруднения в София предоставихме безвъзмездно на екипа й офисно пространство и оборудване. Днес продължаваме да подкрепяме дейността на фондацията по различни начини: парични дарения, безвъзмезден превод на документи и материали, участие с доброволен труд в различни събития. За дейността на фондацията вижте повече тук.
 

Duatlon logo

ИНТЕРЛАНГ подкрепи първия българо-румънски дуатлон „1000 km Balkan Charity Challenge“, който се проведе в периода 10 – 19.11.2012 г., като осигури публичността на събитието и пое цялостната организация по настаняването и изхранването на участниците по маршрута им в България.

  

ИNMD - New Logo - 600x400 - 1НТЕРЛАНГ подкрепя с безвъзмездни преводачески услуги „Национална мрежа за децата“, неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. Сред документите, преведени за организацията, са „Бележник 2013“ и „Годишен отчет на Национална мрежа за децата за 2013 г.“

 

От създаването на компанията през 1996 г. многократно сме превеждали безплатно епикризи, медицински протоколи, резултати от клинични изследвания за хора в неравностойно положение. Екипът на компанията заедно с родителите на Георги Попов (5-годишен) и Илиан Цветомиров (6-годишен), деца с тежки здравословни проблеми по рождение, извървя дългия път от пълната безизходица и отчаяние до дългоочакваното лечение и надежда за подобрение.

 

form-link

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.

 

Zlatnata-yabulka 1
Участие на ИНТЕРЛАНГ с фирмен щанд на форума „Златната ябълка на успеха"
Marias-world daycentre1
ИНТЕРЛАНГ е партньор на
Фондация „Светът на Мария"
Marias-world daycentre2
Екипът на Фондация „Светът на Мария“
Duatlon
ИНТЕРЛАНГ подкрепи първия българо-румънски дуатлон „1000 km Balkan Charity Challenge“