Сряда, 25 Април 2018
contact phone top

translation-servicesКато избирате ИНТЕРЛАНГ, Вие избирате екип от професионалисти, който ще гарантира, че ще получите коректно отношение и качествена услуга.

ИНТЕРЛАНГ поддържа доброто си име и авторитет на пазара на преводачески услуги върху няколко основни стълба:


Най-утвърдените професионални преводачи на българския пазар

ИНТЕРЛАНГ прилага постоянни изисквания към работата на преводачите:

 • пълнота на текста;
 • точно предаване на смисъла на текста от изходния на преводния език;
 • съответствие и последователно използване на правилната терминология в конкретната тематична област, съобразена с предпочитанията на възложителя;
 • граматическа, лексикална и стилова коректност;
 • форматиране в съответствие с дадените указания;
 • доставка на превода в указания срок и файлов формат.

От преводачите се изисква да работят по възложените им поръчки, като използват преводачески софтуер, изцяло съвместим с изискванията на възложителя, така че предоставените материали и други документи за справка да се използват без технически ограничения и документът на превода да отговаря на заявения формат.

Постоянен екип от редактори

Проверката на писмения превод е задължителен елемент от работната методология на ИНТЕРЛАНГ и съществена част от системата за управление на качеството.

Задължителните изисквания към редакторите, които работят в ИНТЕРЛАНГ, са:

 • отлично владеене на български език;
 • високо ниво на владеене на чуждия език;
 • широка култура в различни тематични области – минимум 3 години опит;
 • умение за прилагане на комплексни изисквания към текста за откриване на грешки и несъответствия.

Работата на проверяващия е да изчете целия превод и да го сравни с изходния текст, като обръща специално внимание на съответствието на превода с оригинала от гледна точка на неговата пълнота (откриване на т.нар. „черно-бели“ грешки – липсващи, добавени или грешни сегменти, цифри, думи), съдържание (правилно разбиране и предаване на смисъла на изходния текст), терминологична коректност и последователност (съобразяване с предоставените бази данни и памети, документи за справка), езиков регистър (търсене на т.нар. „сиви грешки“ – превод, който не е грешен, но стилово не е подходящ за конкретния документ), форматиране (съобразяване със зададения код, макрос, модел), граматическа и пунктуационна коректност (спазване на книжовноезиковата норма на целевия език).

Система за управление на качеството

ИНТЕРЛАНГ предоставя услуги, изпълнявайки изискванията на стандарта ISO 9001:2008 към разработената и внедрена система по качеството, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване и подобряване на дейността.

За да онагледим процедурите за управление на качеството в тяхната последователност и взаимна обвързаност, ще проследим пътя на една конкретна поръчка за превод.

Управлението на всяка поръчка включва следните основни етапи:

 • наблюдение и контрол на процеса на подготовка на превода;
 • определяне на екип от преводачи/редактори за конкретната поръчка;
 • предоставяне на точни указания на всички страни, които участват в изпълнението на поръчката;
 • координиране на процеса на превод и проверка; контрол на спазването на графика за изпълнение на поръчката;
 • окончателен преглед на готовия превод;
 • предаване на превода на възложителя.

За нас подходът към всяка поръчка, независимо от нейния обем и сложност, е еднакво отговорен и прецизен. Възприемаме всеки отделен превод като важен елемент от успешното развитие на нашата компания и като източник на ценен опит за постоянно надграждане на качеството на предоставяната от нас услуга.

Обучение на мениджъри, редактори и преводачи

В допълнение към строгите критерии за компетентност, които прилага при подбора на своя персонал, ИНТЕРЛАНГ насърчава постоянното му усъвършенстване и придобиването на нови умения. Служителите с утвърден опит наблюдават и напътстват работата на новопостъпилите си колеги, запознават ги с изисквания за качество и възприетите добри практики. В зависимост от своите задължения членовете на екипа периодично преминават обучение за работа с най-новите софтуерни инструменти за подпомагане на превода/редакцията, административното и финансовото управление на проектите.

Компанията има постоянната практика да предоставя на преводачите обучение и консултация във връзка със специалните терминологични, стилови и технически изисквания на възложителите по дългосрочните проекти, по които работи, при включването им в съответния екип.

Индивидуални екипи за отделните проекти

Управлението на проекти е наша основна компетенция. Всеки проект се управлява от проектен мениджър, който ръководи екип от преводачи и редактори, специализирани в съответната област. Всички те отговарят за изпълнението на поръчката на всеки от работните й етапи, като в рамките на своята компетентност гарантират качеството на крайния продукт.

Имаме ресурс бързо да формираме екипи за големи проекти, изискващи изпълнение в кратки срокове. Нашите ръководители на проекти притежават умения както в планирането на проектите, така и в контрола на качеството.

 

Вижте още:
Гаранции за качество
Сигурност на информацията

form-link

Препоръки

„Екипът на преводаческа агенция „Интерланг“ е успял да обедини усилията на най-добрите и изявени специалисти-преводачи. Отличното качество на преводите (устни и писмени) отговарят на високите изисквания на Министерство на външните работи.“

Петко Драганов
Председател на НК за ЮНЕСКО
Министерство на външните работи

Експертен опит

Международно и европейско право, национално право, финанси и бизнес, медицина и фармация, публичен сектор, маркетинг, реклама, връзки с обществеността, техника и информационни технологии, национална сигурност и отбрана, фирмени документи, лични документи, обществени поръчки.

Управление на проекти

Управлението на проекти е наша основна компетентност. Всеки проект се управлява от проектен мениджър, който ръководи екип от специализирани в различни области преводачи и редактори. Всички те отговарят за изпълнението на поръчката на всеки един от работните й етапи, като в рамките на своята компетентност подсигуряват качеството на крайния продукт. Прочетете повече за нашите проектни мениджъри…