Monday, 19 September 2016 07:32

Проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“

ESF ОПРЧР

 

Проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“ BG05M9OP001-1.003-0364-C01

Процедура: BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Обща стойност: 58 770,00 лв.

Начало: 15.09.2016 г.

Край: 15.12.2017 г.

Бенефициент: Интерланг ЕООД

Проект „Нова заетост в Интерланг ЕООД“, BG05M9OP001-1.003-0364-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Основна цел: да се реализира стратегията за бизнес развитие на Интерланг ЕООД чрез увеличаване на броя на работните места във фирмата, създаване на устойчива заетост и повишаване на квалификацията на работната сила, като по този начин се насърчава и трудовата заетост в столицата. Специфични цели:
1. Наемане на безработни и неактивни лица за създаване на устойчива заетост в компанията;
2. Оборудване на работните места с цел създаване на устойчива заетост;
3. Създаване на устойчива заетост чрез запазване на най-малко 50 % от новоразкритите места след приключване на проекта.

Основни дейности:
1. Организация и управление на проекта
2. Подбор и наемане на 5 служители за 12 месеца
3. Оборудване на новите работни места - закупуване на софтуер
4. Публичност и комуникация на проекта Индикатор за изпълнение: Безработни и неактивни участници - 5 лица
Идентифицираната целева група включва:
Безработни лица до 29 г. - 3 бр.
Безработни лица на възраст над 54 г. - 2 бр.

Резултати:
1. Успешно управляван и изпълнен проект. Проведени процедури и сключени договори за възлагане ма дейности на външни изпълнители. Подготвени документи за изпълнение и отчитане на проекта. Подготвени междинни и заключителни доклади по проекта.
2. Назначени 5 бр. лица. Осигурена устойчива заетост в Интерланг ЕООД.
3. Осъществяване на доставка и инсталиране на софтуер. Изготвена тръжна документация. Проведена тръжна процедура. Доставен и инсталиран софтуер.
4. 1 бр. информационна табела, 2 бр. прессъобщения, изготвяне на плакати за информация за проекта, 200 бр. информационни брошури за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики. Изготвяне и поставяне на банер на уеб сайта на Интерланг ЕООД с основна информация за проекта.

Read 2677 times
© 2018 Interlang ltd. All Rights Reserved. Web Agency Kaya Pro ltd.